تعبیر خواب دیدن چراغ در خواب

تعبیر خواب چراغ به روایت ابن سیرین:

او نگهبان خانه ای است، پس هر که ببیند چراغی افروخته است علم و تعالی پیدا می کند، و اگر ببیند چراغی را خاموش می کند، فرمان مردی را که بر حق است باطل می کند. باطل نمی شود به فرموده خداوند متعال: {می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و خداوند نور خود را کامل می کند} و هر که ببیند در روز در چراغ راه می رود بسیار می شود. متدین و راستگو در راه خود، به فرموده خداوند متعال: «وَ یَعْلَیْکُمْ أَنْورَاً أَنْتُکُمْ» و اگر ببیند که شب با چراغ راه می رود، اگر باشد تهجد می کند. یکی از اهل آن، وگرنه به امری هدایت می شود که در آن سرگشته است، زیرا تاریکی گیجی و نور هدایت است، و چه بسا گناهی می کند و از آن توبه می کند، و اگر ببیند که چراغی از آن می درخشد. انگشتان او یا برخی از اعضایش، امر مبهمی برایش روشن می شود تا زمانی که با دلیل روشن به آن یقین پیدا کند، و اگر ببیند چراغی دارد که در آن حاکم یا عالم یا روزی مبارک است. و اگر ببیند چراغی دارد که نورش مانند نور خورشید است قرآن را حفظ و تفسیر می کند و چراغ بر نور و قوت قلب می افزاید در دین و دستیابی. آنچه انسان بخواهد و گویند چراغ ولادت عالم وارسته یا فقیه یا تاجر و انفاق کننده سخاوتمند است و هر که چراغی در خانه خود ببیند پسر مبارکی برای او متولد می شود و هر که آن را ببیند چراغ و شمع یا آتشی در دست دارد که خاموش می شود، پس اگر سلطان معزول یا تاجر گمشده یا مالک باشد، پولش به قول او می رود.خداوند متعال {مثل کسی که آتشی افروخت، ولی چون اطرافش را روشن کرد، خداوند نورشان را گرفت و در تاریکی رها کرد تا نبینند} و چراغی در خانه برای مجردی که ازدواج می کند و برای بیمار دلیل است. عافیت و اگر سوخت آن نورانی نباشد دلالت بر غم دارد و همه چراغها نمایانگر پنهانی است چراغی ارزشمند است خانه از آن جهت که خیرشان را می کند و شاید هم دلالت بر همسر و چراغ دارد. دلالت بر شوهرش دارد و چه بسا چراغ همسرش و فتیله شوهرش باشد و چه بسا فرزندش از شکمش بیرون آمده باشد و چه بسا چراغ نشانگر هر کسی باشد که به وسیله آن هدایت می شود و نور آن از چشم روشن می شود. و دیگران هر که چراغی را خاموش ببیند آن که نشان دهد می میرد، مریض عالم یا حاکم یا کودک است یا بینایی صاحبش کور شده یا قرضش گرفتار است بسته به مقام و منزلتش. منفعت او زیاد شود و اگر در خانه اش چراغ روشنی ببیند زن یا فرزندش شهرت دارد.

تعبیر خواب چراغ به روایت النابلسی:

برای زن حامله در خواب، نشانگر فرزند ذکور دانا و چراغ برای مریض نشان دهنده همسر است، اگر چراغ خاموش شود، بیمار می میرد و هر که چراغی را درست کند و روشن کند و دارای یک چراغ باشد. مریض به سلامتی برمی گردد چراغ ضعیف با نور کم به زن حامله کنیز را نشان می دهد و می گویند چراغ نمایانگر چیزهاست هر که چراغ خانه اش را روشن ببیند محكم و نيكو، پس آن خير ولىّ خانه است، و اگر ضعيف بيند، وضع ولىّش ضعيف است، و هر كه بيند چراغش خاموش است، در حكم ولىّ خانه، خلط است. خانه و وضعیت بد آن ممکن است دلالت بر مرگ او یا مرگ پسر یا پدر و مادر یا همسرش داشته باشد و هر کس ببیند که مریضی با چراغی به آسمان بالا می رود و سپس به زمین باز می گردد روح او به آن بالا می رود و هر که ببیند چراغی روشن می کند. چراغ علم را به دست می آورد و آن را بلند می کند و هر که ببیند چراغی را با دهانش خاموش می کند فرمان مردی را باطل می کند بر حق است و هر که ببیند در روز با چراغ راه می رود. در راه او بسیار متدین و راستگو خواهد بود و هر کس ببیند که شب با چراغ راه می رود تهجد کند و هر که چراغ خاموش یا شمع یا آتشی در دست داشته باشد و فرمانروا باشد. معزول می شود و اگر تاجر باشد ضرر می کند و اگر عادل بود پولش می رفت و اگر سوخت چراغ نمی درخشید نشان دهنده غم است. رجوع به چراغ، و رجوع به چراغ شود.

تعبیر خواب چراغ در خواب برای زن باردار تعبیر خواب چراغ در خواب برای زن مجرد تعبیر خواب چراغ در خواب برای زن متاهل تعبیر خواب چراغ در خواب زن متاهل خواب ابن شاهین: الکرمانی گفت: او خادم خانه است و گفته شد که قدر خانه است و هر که چراغی را بسیار روشن بیند تعبیر به پادشاه عادل و عادل می شود. قاضی یا عالم زاهد و او خواهد بود اهل آن محل عروسی و میهمانی و فعالیت بزرگ دارند و هر که در دستش چراغی درخشان ببیند فرزندی و جلال و دولت بر او خواهد بود. به او عطا می شود و اگر بیننده گناهکار باشد به سوی خدا باز می گردد و از گناهان خود توبه می کند و اگر مشرک بود هدایت می شود و اگر مسلمان بود توفیق می یابد. از طاعت، به فرموده ی حق تعالی: «و چراغ نورانی.» } و هر که ببیند چراغ در دستش خاموش شد، دلالت بر مرگ فرزندش و از دست رفتن آبرو و حال او و فقدان اوست. توفیق در طاعت و هر کس در دست خود چراغی بیند که دو فتیله روشن دارد، دو فرزند در یک شکم نصیبش می شود و می گویند چراغ نور دل و قوت دین و وصول می کند. هر کس ببیند که چراغی روشن کرده است از علم بهره می برد و هر که ببیند چراغی را با دمیدن خاموش می کند، می خواهد فرمان مردی را به حق باطل کند، ولی آن را باطل نمی کند. بنابر فرموده خداوند متعال: «آنها می خواهند نور خدا را به دهانشان خاموش کنند و خداوند نور خود را کامل کند.» و هر که ببیند در روز در چراغ راه می رود، در دین قوی می شود. و در راه او قائم به فرموده حق تعالی: «وَ یَجْعَلْ لَكُمْ نورَاً» تو با آن سیر کن و هر که ببیند شب را چراغ روشن راه می رود، جهاد کند و هر که بیند. که در خانه اش چراغی است و سلطان یا عالمی در آن وارد شده یا فرزند مبارکی نصیبش شده است، اگر چراغی داشته باشد که نور آن مانند نور خورشید باشد، حفظ کند و قرآن را تأویل کن و هر کس ببیند چراغ خانه اش روشن و محکم و صالح است تعبیر می شود و هر که ببیند چراغش خاموش شد و نورش از بین رفت، تعبیر به بدی می شود. متولی خانه و فقر او و تغییر در امور یا بریده شدن خاطره او از محلی که در آن است و چه بسا دلالت بر مرگ او یا مرگ فرزندش باشد اگر در بینش چیزی باشد که دلالت بر آن دارد و هر کس چراغی در دست خود ببیند که می ترسد خاموش شود، تعبیر به خوف او از مرگ برای کسی می شود و اگر خاموش شود می میرد و اگر خاموش نشود در امان است. و هر کس ببیند چراغی را تعمیر می کند به سلامتی بیمار مژده می دهد و هر که چراغی ببیند با آن به بهشت ​​بالا می رود و باز نمی گردد. معراج روح او به آن و انقضای زمانش.به طور کلی رؤیت چراغ به چهارده تعبیر می شود: پادشاه، قاضی، فرزند، عروسی، ولایت امر شریف، شرف، یک. خانه، لذت، علم، مال، زندگی خوب، کنیز، منفعت، و بینشی که او آن را دید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا