تعبیر خواب ورم پا به روایت ابن سیرین

تعبیر خواب ورم پا در خواب ابن سیرین یکی از خواب هایی است که عده زیادی می بینند و در جستجوی معنایی هستند و چه بسا نشانه آن باشد و خدا بهتر می داند. پس بیایید امروز در مورد تمام تفاسیر و معانی مهمی که در مورد آن بینش صحبت می کند، بیاموزیم، و خداوند به تفصیل بهتر می داند.

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: رؤیت خیر از جانب خداست، پس اگر یکی از شما آنچه را که دوست دارد ببیند، آن را به کسی نگوید، مگر آن که دوستش دارد، و اگر ببیند چه چیزی را دوست دارد. بدش می‌آید، پس از شر آن و از شیطان شیطانی به خدا پناه برد و سه بار تف کند و به کسی نگوید. به او ضرری نمی رساند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: قول او صلوات اللّه علیه و آله و سلم: «وَ أَعْلَهُمْ مِنْ أَعْلَهُ. این را به کسی نگوید، دلیلش این است که ممکن است آن را به شکل ظاهری تفسیر کرده باشد، و این ممکن است، پس به حکم خداوند متعال واقع شده است.

فهرست

 • 1 تعبیر خواب ورم پا در خواب ابن سیرین
 • 1.1 تعبیر خواب پاک کردن پا از خاک در خواب ابن سیرین.
 • 1.2 تعبیر خواب شستن پاهای مرده در خواب ابن سیرین.
 • 1.3 تعبیر خواب تمیز کردن پاشنه پا در خواب ابن سیرین.
 • 1.4 تعبیر خواب گذاشتن پا در آب در خواب ابن سیرین
 • 1.5 تعبیر خواب شستن پاها از گل در خواب ابن سیرین.
 • 1.6 تعبیر خواب دیدن پای زخمی در خواب ابن سیرین
 • 1.7 تعبیر خواب انگشت شست پا مجروح در خواب ابن سیرین
 • 1.8 تعبیر خواب شستن پاها از شن در خواب توسط ابن سیرین.
 • 1.9 تعبیر خواب پای اجباری در خواب ابن سیرین
 • تعبیر خواب ورم پا به روایت ابن سیرین

 • هر که در خواب ببیند پایش بسیار ورم کرده است، ممکن است، و خدا بهتر می‌داند، مژده است و نشانه آن است که در میان همکاران خود در محل کار یا خانواده، رهبری بزرگی است.
 • وقتی زن مجردی می بیند پایش ورم کرده، ممکن است و خدا بهتر می داند، مژده ای باشد و نشانه فرصت بزرگی باشد که به زودی به سراغش می آید یا سفری.
 • تعبير ديدن پاي ورم كرده در خواب مرد ممكن است و خداوند اعلم مژده و نشانه ترفيع شغلي در آينده باشد.
 • خواب یک زن متاهل که پاهایش خیلی سفت است ممکن است و خدا بهتر می داند خبرهای خوب و نشانه ای از اتفاقات خوبی در زندگی او در روزهای آینده خواهد بود.
 • تعبیر خواب پاک کردن پاها از خاک در خواب ابن سیرین

 • هر که در خواب ببیند که پاهای خود را از خاک پاک می کند، ممکن است در آن مدت مژده و نشانه ی نیکی و تقوا باشد، و خداوند داناتر است.
 • دیدن پا پاک شده از خاک در خواب، بیانگر آن است که ممکن است مژده ای باشد و خداوند اعلم، و ممکن است مژده باشد و نشانه رهایی از نگرانی ها و گرفتاری های ساده ای باشد که بر دوش او بوده است. طی روزهای گذشته
 • خواب استفاده از آب گل آلود برای پاک کردن پاها از آلودگی ممکن است و خدا بهتر می داند مژده و نشانه ضرر مالی شدیدی باشد که بیننده خواب به آن دچار خواهد شد.
 • اگر زن شوهردار ببیند که پاهایش را از خاک پاک می کند، ممکن است انتظار داشته باشد و خدا بهتر می داند که مژده است و نشانه جانشینی خانواده و کمی آشفتگی زناشویی در آن دوران است.
 • تعبیر خواب شستن پای مرده در خواب به روایت ابن سیرین

 • و الله اعلم: رؤیت شستن پاهای میت ممکن است، و خداوند اعلم، بشارت و نشانه نیاز میت به انجام کاری باشد که در قبر او نسبت به زنده، سودمند باشد.
 • ديدن انسان در حال شستن پاي ميت، بيانگر اين است كه ممكن است و خداوند اعلم مژده و نشانه دوستي و دوستي ميت در آن مدت باشد.
 • اگر در خواب ببیند که پای مرده ای را می شویند، احتمال دارد که در آن مدت سودهای بازرگانی به او برسد و خداوند اعلم دارد.
 • دیدن مریض در حال شستن پاهای میت با آب گرم ممکن است و الله اعلم مژده و نشانه رهایی از امراض و بهبودی قریب الوقوع باشد.
 • تعبیر خواب تمیز کردن پاشنه پا در خواب به روایت ابن سیرین

 • هر که در خواب ببیند پاشنه پا شکسته است، حساب شود و خدا بهتر می‌داند مژده و نشانه چند نگرانی ساده و صبر است که…
 • دیدن ترک و زخم در پاشنه پا در خواب، بیانگر این است که ممکن است این گونه باشد، و خداوند داناتر است، ممکن است بشارت باشد، و خدا بهتر می داند، مژده ای است و نشانه نگرانی های جزئی است ممکن است بوجود آید.
 • خداوند اعلم: دیدن ترک پاها در خواب، بیانگر آن است که خداوند داناتر است که ممکن است نشانه مشکلات زندگی مرد باشد.
 • خواب دیدن بیماری در پاشنه پا ممکن است نشانه از دست دادن کار یا مشکلات شدید آن باشد.
 • تعبیر خواب گذاشتن پا در آب در خواب ابن سیرین

 • هر کس در خواب ببیند که پاهای تو را در آب گذاشته، ممکن است باشد و خدا بهتر می‌داند مژده و نشانه اوضاع خوب در روزهای آینده باشد.
 • دیدن دو پا در آب در خواب برای زن شوهردار دلالت دارد که ممکن است و خداوند اعلم مژده و نشانه آمدن فرزند جدید در خانواده باشد.
 • خواب مردی که در خواب در آب به پاهایش شیر می دهد، ممکن است و خدا بهتر می داند مژده و نشانه رهایی از خطاهایی باشد که مرتکب می شد.
 • تعبیر رؤیت زن مجرد که پاهایش را در آب می گذارد ممکن است و خداوند اعلم مژده و نشانه از بین رفتن پریشانی و اضطراب از زندگی او در آن دوران باشد.
 • تعبیر خواب شستن پاها از گل در خواب ابن سیرین

 • هر کس در خواب ببیند که از پاهای خود گِل می‌شوید، ممکن است باشد، و خدا بهتر می‌داند، مژده‌ای است و نشانه خیرات فراوانی است که در آن مدت به دست می‌آورد.
 • رؤیای شستن پاها از گِل در خواب ممکن است برای بیننده خواب نشانه شادی و خوشبختی آینده باشد.
 • هنگامی که انسان در خواب خود را در حال شستن خاک از پای خود ببیند، ممکن است و خداوند اعلم، نشانه سلامتی و رهایی از بیماری هایی باشد که از آن رنج می برد.
 • خواب شستن گل از پای خود در خواب ممکن است نشانه برکت و امرار معاش فراوان در زندگی بیننده خواب باشد.
 • تعبیر خواب دیدن پای زخمی در خواب ابن سیرین

 • هر کس در خواب ببیند پایش زخمی شده و خونریزی دارد، ممکن است باشد و خدا بهتر می‌داند مژده و نشانه‌ای از اختلالات و ابعادی در زندگی آرام او در آن مدت است.
 • مردی که دید پایش بسیار زخمی و دردناک است ممکن است و خدا بهتر می داند مژده و نشانه آن باشد که در آن مدت مرتکب گناه کبیره شده است.
 • دیدن زخم پای چپ در خواب، بیانگر آن است که ممکن است مژده باشد، و خداوند داناتر است، ممکن است مژده باشد، و خدا بهتر می داند، مژده و نشانه فوت یکی از اجداد بر پدر است. یا سمت مادر
 • دیدن زخم پا در خواب ممکن است نشانه معاملات مالی و بحران های شدید زندگی او در آن دوران باشد.
 • تعبیر خواب انگشت شست پا زخمی در خواب ابن سیرین

 • هر کس در خواب ببیند که انگشت شست پای خود را زخمی می کند، ممکن است باشد و خداوند اعلم مژده و نشانه تجارت سودمندی است که بیننده خواب در آن مدت به دست می آورد و خدا داناتر است.
 • و الله اعلم: دیدن زخم بزرگ پا در خواب ممکن است بیانگر بشارت باشد و خداوند داناتر است و چه بسا که باشد، خداوند اعلم مژده و نشانه منافع مادی فراوانی است که بیننده خواب می بیند. در آن مدت به دست خواهد آمد و خدا داناتر است.
 • دیدن انگشت شست پا زخمی در خواب، بیانگر آن است که خدا بهتر می داند که ممکن است دلیلی بر دور نگه داشتن او از اتفاقات نگران کننده ای باشد که در آن دوران انجام می داد.
 • با دیدن زخم پا در خواب ممکن است و خدا بهتر می داند که نشانه ی نیکی و روزی فراوان در زندگی بیننده خواب است.
 • تعبیر خواب شستن پاها از شن در خواب ابن سیرین

 • هر که در خواب ببیند که پاهایش را از شن پاک می کند، ممکن است باشد و خدا بهتر می داند مژده و نشانه توبه از خطاهایی که انجام می داد.
 • خواب یک زن متاهل که دارد پاهایش را از شن پاک می کند و خدا بهتر می داند ممکن است مژده ای باشد و نشانه رهایی از شکست زناشویی و تلاش او برای موفقیت در این رابطه باشد.
 • رؤیت دختر مجردی که پاهایش را از شن می‌شوید، نشان می‌دهد که ممکن است، و خدا بهتر می‌داند، مژده‌ای باشد و نشانه رهایی از برخی آشفتگی‌ها و نگرانی‌های ساده‌ای که در آن روزها از آن رنج می‌برد. خدا داناتر است و خدا داناتر است.
 • خواب مردی که دارد پاهایش را از شن پاک می کند ممکن است و خداوند اعلم مژده و نشانه ای از حال خوب و تقرب به خداوند تبارک و تعالی باشد.
 • تعبیر خواب پای اجباری در خواب ابن سیرین

 • تعبیر دیدن شکستگی پا و گذاشتن آتل در خواب زن حامله ممکن است به این معنا باشد که خداوند اعلم مژده است و نشانه آن است که او به سلامت زایمان می کند و در سلامت کامل خواهد بود.
 • مردی که پای خود را با گچ بری می بیند ممکن است و خدا بهتر می داند مژده ای باشد و نشانه آن باشد که یکی از بچه ها در آن مدت به شدت بیمار شود.
 • دیدن آتل در خواب و گذاشتن آن بر روی پای شکسته بیانگر مقام والایی است که زن در آن دوران در دل شوهر خواهد داشت.
 • تعبیر خواب بستن آتل در خواب، و خداوند اعلم، احتمالاً دلیلی بر سلامت و تندرستی برای شخص بینا است.
 • همیشه به یاد داشته باشید که این تعبیر خواب فقط یک تلاش است و ممکن است درست یا نادرست باشد، اما به یک چیز یقین داشته باشید و آن اینکه خداوند متعال است و به همه چیز داناست و هیچ کس جز خدا از غیب خبر ندارد.

  توصیه: انسان نباید به رویاها دلبسته شود یا به آنها اهمیت دهد و از آنها روی گردان شود. زیرا اگر به او اهمیت می‌دهد و وقتی اتفاق بدی برایش می‌افتد، احساس ناراحتی می‌کند، شیطان با او بازی می‌کند و در خواب چیزهایی را به او نشان می‌دهد که او را آشفته و گیج می‌کند (شیخ محمد بن صالح بن عثیمین)

  نوشته های مشابه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دکمه بازگشت به بالا